ön bilgilendirme formu

Güncelleme 17/03/2023

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1.KONU İşbu Hizmet Sunumu Sözleşmesi Ön Bilgi Formunun konusu, SATICI'nın, HİZMET ALICISI’na satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri belirtilen cep telefonu koruma hizmetinin sunumu ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İşbu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu satışı onayladığı takdirde sipariş konusu hizmeti ve varsa vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. 2. SATICI BİLGİLERİ Ünvanı: TAMAMLIYO TEKNOLOJİ A.Ş (“Şirket”) Adres: Yalı, D-100 Güney Yanyolu Helis More Residence No:42, K:7 D:78 34873 Kartal/İstanbul Telefon: 0850 241 71 41 E-posta: info@tamamliyo.com 3. ALICI BİLGİLERİ Alıcı isim : Telefon : Eposta : 4. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN BİLGİLERİ VE ÖDEME 4.1. Hizmetin temel özellikleri SATICI’ya ait internet sitesinde yer almakta olup SATICI, ALICI’nın koruma paketinde bulunan cep telefonuna Sözleşmenin imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde meydana gelen her türlü zarardan doğan bozulmanın tamirini yapmayı taahhüt etmektedir. 4.2. Bu hizmet sunumu cep telefonu modeline göre değişkenlik gösterebildiği için ALICI tarafından internet sitesindeki başvuru formu doldurulduktan sonra SATICI’dan cep telefonuna uygun koruma paketi için ücret teklifi alınabilmektedir. Fatura Adresi : (alıcı e-mail adresi) Sözleşme Tarihi : 5. GENEL HÜKÜMLER 5.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, ücreti ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICININ; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken satın alınan hizmete ait temel özellikleri, ücretini, ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.2. ALICI, sözleşme kapsamındaki cep telefonuna gelen hasardan SATICI’yı makul sürede bilgilendirmekle yükümlüdür. 6. FATURA BİLGİLERİ (alıcı bilgileri eklenecek) Ad/Soyad/Unvan : Telefon : Eposta : 7. CAYMA HAKKI 7.1. ALICI; hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde, Sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya yazılı bildirimde bulunmak şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmetten vazgeçerek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. 7.2. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. 7.3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' info@tamamliyo.com e-posta adresine yazılı bildirimde bulunulması şarttır. 7.4. Bu hakkın kullanılması halinde SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ALICI’ ya iade etmekle yükümlüdür.  7.5. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.  8. İTİRAZ HAKKI 8.1. SATICI ve ALICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını,  2023 yılı için değeri 66.000 (altmışaltı bin) Türk Lirasının altında bulunan tüketici uyuşmazlıklarında, başvuru sahibinin yerleşim yerinin bulunduğu veya işlemin yapıldığı yerdeki İl Tüketici Hakem Heyetine veya İlçe Tüketici Hakem Heyetine tercihe bağlı olarak yapılabilecektir. 66.000 Türk Lirası üzerindeki uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemeleri görevlidir. TAMAMLIYO TEKNOLOJİ A.Ş. ALICI TARİH